Ugrás a tartalomra

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Honlapon megvalósuló adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Honlapon megvalósuló adatkezelés

Jelen adatkezelési tájékoztató a GANDHI GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) romakozeleti.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül megvalósuló adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

 1. Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

Adatkezelő székhelye: 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.

Az Adatkezelő képviselője: dr Korcsog Tamás ügyvezető igazgató

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@gandhikft.hu

Az Adatkezelő honlap címe: www.gandhikft.hu

Adatvédelemi tisztviselő elérhetősége: 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.; adatvedelem@gandhikft.hu

 

Adatkezelés szabályai

 

A jelen Tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

 

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezelésére.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatkezelés: : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi Honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

 1. Az Adatkezelő Honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 

 1.  

 2.  

 3.  

 1.  

 2.  

 3.  

Az Adatkezelő a romakozeleti.hu Honlapon lehetőséget nyújt a weboldal látogatói számára, hogy az Adatkezelő által közzétett email címen felkeresse a weboldalra látogató az Adatkezelőt.
 

  1. Kapcsolatfelvétel

 

Adatkezelés célja

A weboldalra látogató kapcsolatba lép az Adatkezelővel

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe és egyéb, az érintett által az üzenetében megadott adatok

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, kapcsolatfelvétel esetén annak kivizsgálásáig, megválaszolásáig

Adatkezelés módja

elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem kötelező.

Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő a Honlap használatához kapcsolódó személyes adat kezelésekhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Patay Zalán egyéni vállalkozó ( székhely: 7694 Hosszúhetény, Kossuth L.u.15. adószám: 66867867-1-22 ) az adatkezelő informatikai rendszerének működtetése, üzemeltetése, amely tevékenység ellátása során kapcsolatba kerülhet a Honlapot használó természetes személyek személyes adataival.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.


 

3.2. Cookiek

 

Az Adatkezelő a romakozeleti.hu Honlapon alkalmaz cookiekat. A cookiekkal kapcsolatos részletes tájékoztató a Honlapon az „Adatkezelési tájékoztatók” alatt olvasható.

 1. Érintett jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, ha azonban az érintett ugyanazon évben, azonos adatkörre ismételt kérelmet nyújt be, úgy Társaságunk az ismételt kérelmek vonatkozásában költségtérítés felszámítására jogosult. Társaságunk a költségtérítés felszámítására a ténylegesen felmerült költségről számlát állít ki. A már megfizetett költségtérítést vissza kell fizetni, amennyiben Társaságunk az adatokat esetlegesen jogtalanul kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás megtagadása kizárólag jogszabályban meghatározott esetben és az ott megkövetelt tájékoztatás megadásával lehetséges.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére a Társaságunk bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Társaságunk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti Társaságunktól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

 • ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

 • a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Társaságunk az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről értesítjük azon adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbítottuk.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az érintett hozzájárulásával,

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az adatkezelő jogos érdeke a jogalapja, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Az érintett tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait az adatkezelő közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

 

Az Érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

 

Az érintett a fenti jogait az info@gandhikft.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaságunk székhelyére (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Társaságunk az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

 

Jogorvoslat

Ön, mint érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Tájékoztatjuk továbbá, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást az Adatkezelőhöz címzett kérelmével az alábbi elérhetőségen kérhet: info@gandhikft.hu.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: http://www.naih.hu

Ön, mint érintett dönthet úgy, hogy igényével közvetlenül bírósághoz fordul. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).